Palkan oltava vähintään 6 euroa tunnilta – 10 kysymystä ja vastausta aktiivimallista

Säilyttääkseen työttömyysetuutensa täysimääräisenä työttömän on nyt täytettävä aktiivisuusedellytys. Kysyimme asiantuntijoilta, miten aktiivimalli konkreettisesti vaikuttaa työttömän arkeen.

Jarkko Mikkonen
Palkan oltava vähintään 6 euroa tunnilta – 10 kysymystä ja vastausta aktiivimallista

Työtön voi osoittaa aktiivisuutensa noin kolmen kuukauden seurantajaksolla useilla eri tavoilla. Yksi vaihtoehdoista on se, että tekee palkkatyötä yhteensä yhden palkansaajan työssäoloehtoviikon verran eli 18 tuntia.

Heidi PesonenAamulehti

Aktiivimallin ensimmäinen seurantajakso alkoi 1. tammikuuta. Se merkitsee, että kuluvan noin kolmen kuukauden jakson, eli 65 etuuden maksupäivän aikana, työttömän on täytettävä aktiivisuusedellytys tai hänen työttömyystukeaan leikataan 4,65 prosenttia seuraavan kolmen kuukauden seurantajakson ajaksi.

Kokosimme vastaukset 10 konkreettiseen kysymykseen aktiivimallista.

1. Mitä kriteerejä aktiivimallissa on palkkatyölle, eli millainen työ hyväksytään, Kelan juristi Antti Ristimäki?

–Yleisvaatimus on se, että tulee tehdä työtä, joka yhden kalenteriviikon aikana tehtynä luettaisiin työssäoloehtoon. Tavanomaisilla aloilla siihen luetaan sellainen kalenteriviikko, jonka aikana työtä on tehty vähintään 18 tuntia. Aktiivimallissa 18 tuntia pitää tehdä 65 maksupäivän aikana, ei yhden viikon aikana.

–Palkan on oltava työehtosopimuksen mukainen. Jos alalla ei ole työehtosopimusta, on raja 1 189 euroa kuussa. Palkka suhteutetaan työaikaan. Tämä tarkoittaa sitä, että päivän minimipalkka on 55,30 euroa ja tunnin minimipalkka 6,91 euroa.

2. Voiko yksityishenkilö palkata työttömän hoitamaan jonkin pienen homman, jolla palkkatyövaatimus täyttyy?

–Tässäkin työn on noudatettava niitä edellytyksiä, joita edellytetään työssäoloehtoon luettavalta työltä. Työsuhteen tunnusmerkkien tulee täyttyä. On esimerkiksi tehtävä työsopimus, työn on oltava vakuutuksenalaista, ja siitä on maksettava riittävä palkka.

3. Hyväksytäänkö työskentely vaaditun tuntimäärän verran puolison omistamassa yrityksessä, sehän ei normaalisti kerrytä palkansaajan työssäoloehtoa?

–Jos työ tehdään yrittäjäasemassa, aktiivisuusvaatimus on se, että yritystoiminnasta ansaitsee 241 euroa 65 maksupäivän aikana. Jotta etuutta voidaan maksaa, TE-toimiston on tullut katsoa työllistyminen yritystoiminnassa sivutoimiseksi.

4. Entä jos hakee aktiivisesti mahdollisuutta osoittaa aktiivisuutensa jollain edellytetyllä tavalla, mutta ei siitä huolimatta saa paikkaa? Auttaako, että kertoo yrittäneensä?

–Jotain toteutunutta aktiivisuutta pitää olla. Sellaista elementtiä tässä ei ole, että olisi mahdollisuus katsoa aktiivisuudeksi sitä, että yrittää päästä johonkin.

5. Voiko aktiivisuusedellytyksen täyttää tekemällä vaikkapa 10 tuntia palkkatyötä 65 päivän jaksolla ja osallistumalla työllistymistä edistävään palveluun, esimerkiksi opiskelemalla omaehtoisesti sen lisäksi?

–Ei. Näitä ei pysty yhdistelemään.

Colourbox
Jos työ tehdään yrittäjäasemassa, aktiivisuusmallin vaatimus on se, että yritystoiminnasta ansaitsee 241 euroa 65 etuuden maksupäivän aikana.

Jos työ tehdään yrittäjäasemassa, aktiivisuusmallin vaatimus on se, että yritystoiminnasta ansaitsee 241 euroa 65 etuuden maksupäivän aikana.

6. Jos täyttää aktiivisuusedellytyksen toimimalla yrittäjänä, voiko käydä niin, että henkilön katsotaan työllistyvän yrittäjänä ja hän menettää siksi työttömyysturvansa, Pirkanmaan TE-toimiston johtaja Riku Immonen?

–Jos yritystoiminta on päätoimista, niin kyllä voi. TE-toimisto ei arvioi yritystoiminnan pää- ja sivutoimisuutta ensimmäisen neljän kuukauden aikana yritystoiminnan aloittamisesta lukien. Neljän kuukauden jälkeen arvioidaan kuten nykyisinkin. Jos toiminta pidetään neljän kuukauden päättyessä sivutoimisena, henkilö voi saada starttirahaa laajentaessaan toiminnan päätoimiseksi.

7. Miten aktiivisuusedellytyksen täyttäminen käytännössä osoitetaan, Kelan juristi Antti Ristimäki?

–Aktiivisuus voidaan todeta pitkälti sellaisilla tiedoilla, joita asiakkaat jo nykyään toimittavat Kelaan. Esimerkiksi työssäolosta todisteeksi kelpaa palkkatodistus. Työllistymistä edistäviin palveluihin osallistumisesta Kela saa tiedon TE-toimiston antamasta työvoimapoliittisesta lausunnosta.

–Aktiivisuutta voi kerryttää myös muulla työvoimaviranomaisen järjestämällä palvelulla tai toiminnalla. Niistä tieto saadaan asiakkaalta itseltään. Joissakin tilanteissa voi ilmetä tarvetta tutkia tarkemmin, onko asiakkaan ilmoittama toiminta esimerkiksi työvoimaviranomaisen järjestämää.

8. Mitä vajaan viiden prosentin leikkaus työttömyystukeen merkitsee euroissa?

–Työmarkkinatuesta ja peruspäivärahasta leikkaus vastaa yhtä korvauksetonta päivää kuukaudessa, eli perusmääräisestä etuudesta leikkaus on noin 32,40 euroa kuukaudessa. Koska leikkaus tulee seuraavalle noin kolmelle kuukaudelle, se on kokonaisuudessaan noin sata euroa.

–Työttömyyskassojen asiakkailla etuuden määrä riippuu työttömyyttä edeltävistä tuloista, joten leikattava euromääräinen summa vaihtelee.

9. Yksi mahdollisuus täyttää aktiivisuusedellytys on se, että on viisi päivää TE-toimiston työllistymistä edistävässä palvelussa. Onko Tampereen seudulla mahdollisuus tarjota tällaisia palveluja kaikille niitä tarvitseville, Pirkanmaan TE-toimiston johtaja Riku Immonen?

–TE-toimisto tarjoaa työllistymisen edistämiseksi kaikkia niitä palveluja, jota tähänkin asti. Tarpeen vaatiessa nykyisiin palveluihin hankitaan lisää osallistumispaikkoja määrärahojen sallimissa rajoissa. Myös uusia palveluja nykyisten säädösten puitteissa voidaan hankkia, ei kuitenkaan aktiivimallia, vaan todellista työllistymisen edistämistä varten.

10. Mitä voi tehdä, jos ei löydä työtä, ei ole mahdollisuutta ryhtyä yrittäjäksi, ei ole omaehtoiseen opiskeluun hyväksyttävää opiskelupaikkaa tai paikkaa muissa työllistymistä edistävissä palveluissa, Riku Immonen?

–TE-palveluissa on paljon erilaisia työllistymistä tukevia palvelumahdollisuuksia. Keskustellakseen oman työnhakutilanteensa edistämisestä voi jättää yhteydenottopyynnön Oma asiointi -palvelun kautta tai soittaa valtakunnalliseen puhelinpalveluumme (puh. 0295 025 500). TE-toimiston palveluihin pääsyä arvioidaan aina asiakkaan palvelutarpeen mukaisesti, eli aktiivimallia koskeva laki ei tuo muutosta tähän.

Aktiivisuusedellytykset

Työtön voi osoittaa aktiivisuutensa noin kolmen kuukauden eli 65 etuuden maksupäivän mittaisella seurantajaksolla jollakin näistä tavoista:

1. Tekemällä palkkatyötä yhteensä yhden palkansaajan työssäoloehtoviikon verran eli 18 tuntia.

2. Ansaitsemalla yritystoiminnassa yhteensä vähintään 23 prosenttia yrittäjän työssäoloehtoon vaaditusta kuukausiansiosta, mikä vuonna 2018 tarkoittaa 241 euroa.

3. Osallistumalla yhteensä viisi päivää työllistymistä edistäviin palveluihin. Työllistymistä edistäviin palveluihin luetaan omaehtoinen opiskelu, maahanmuuttajan omaehtoinen opiskelu, työvoimakoulutus, työnhakuvalmennus ja uravalmennus, työkokeilu, koulutuskokeilu ja rekrytointikokeilu sekä kuntouttava työtoiminta.

4. Osallistumalla muuhun työvoimaviranomaisen järjestämään työllistymisedellytyksiä parantavaan palveluun tai toimintaan.

5. Osallistumalla viisi päivää muuhun työpaikalla tai työllistymiseen liittyen toteutettavaan rekrytointia tukevaan toimintaan, jonka ajalta maksetaan työttömyysetuutta.

Heitä aktiivimalli ei koske

Aktiivimalli ei koske työttömyysetuuden saajaa, joka saa toista etuutta työkyvyttömyyden taikka vamman vuoksi. Se ei koske myöskään omais- tai perhehoitajia tai työttömyysetuuden saajaa, jolla on vireillä työkyvyttömyyseläkehakemus. Myös lyhytkestoisesti lomautetut ovat mallin ulkopuolella.

Työllistämistä edistävät palvelut

Lisätietoa siitä, mitkä palvelut kuuluvat työllistämistä edistäviin palveluihin ja millaisia paikallisia vaihtoehtoja Pirkanmaalla on tarjolla, löydät täältä.


Lue myös nämä


Kommentit (42)

 • Simputusta!

  Aktiivimalli on mahdollisesti vielä rajumpaa väkivaltaa ihmisoikeuksiamme vastaan kuin armeijassa simputus (simputus=esimiesaseman väärinkäyttö, on armeijan sisällä tapahtuvan kiusaamisen muoto, jossa ylempiarvoiset pyrkivät alistamaan alempiarvoisia sotilaita).

  Ovatko vakuutusyhtiösidonnaiset korporaatiot päästetty tämäkin malli suunnittelemaan, sillä tässä kaltoinkohdellaan myös vakavasti sairaita ja vammautuneita, joita jätetään ilman asianmukaisia tutkimuksia, hoitoja ja sosiaaliturvaa, koska nyt sairauksia koodataan vähättelelytarkoituksissa uudelleen mm. toiminnallisiksi häiriöiksi, josta STM:llä on jo vakuutuslääkäreillä laadituttamansa luonnos, millä tavoite on estää oikeudet sairauspäivärahaan ym. sosiaalietuuksiin Euroopan komission julkilausumasta huolimatta: ”Bryssel 6. huhtikuuta 2018

  Yleinen terveydenhuolto kaikille on yksi suurimmista toisen maailmansodan jälkeisistä saavutuksista Euroopassa. Siinä konkretisoituu ajatus siitä, että kaikkien ihmisten, niin rikkaiden kuin köyhien, olisi saatava laadukasta sairaanhoitoa ilman huolta siitä, että heidän sairautensa ajaa perheen vararikkoon. ” -http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-2844_fi.htm

 • Lee"" lle

  Sama täällä Lee! Aktiivimalli puree myös jos on työkyvyttömyyseläke/kuntoutumistukihakemuksen hylkypäätös valituskierteessä, näin Kela on päätellyt. Eli päätellyt, ei ole missään kirjoitettu että näin olisi asia, joten Kela saa omasta mielestään kyykyttää miten haluaa. Laittakaa hyvät ihmiset epäselvissä päätöksissä heti viestiä kelaan ja kyseenalaistakaa päätös. Jos ei vieläkään kela ymmärrä tehkää muutoksenhakulautakuntaan valitus yksinkertaisesti ranskalaisilla viivoilla lyhyesti ja ytimekkäästi.

  Ja toisekseen minulta kela rokotti väärin työmarkkinatuesta ja laitoin heille heti viestin, että pidättekö minua tyhmänäkin sairastelun myötä. Tuli nipistetyt rahat takaisin tilille oikaisun myötä mutta myös uhkailtiin että jatkossa rahoista saatetaan vähentää aktiivimallin mukainen osuus, koska en toteuta aktiivisuutta. No kela on nyt antanut minulle tämän kuun toimeentulopäätöksessä tuon tulevan erotetun summan lisänä, heh! Että en todellakaan toteuta tätä amallia jatkossakaan, turhaa hermojen kiristystä vaan. Enkä myöskään oikaise jos satun saamaan vähän liikaa kelalta, vinkukoon perään sitten jos huomaavat mokansa.

Kirjoita kommentti

Perustele, kirjoita selkeästi, älä vähättele ihmisiä, ÄLÄ HUUDA. Pysy aiheessa ja muista käytöstavat. Kommentit luetaan ja tarvittaessa muokataan ennen julkaisua.

Meillä on nollatoleranssi alatyyliselle ilmaisulle, henkilöön käyvälle arvostelulle ja vihamielisyydelle. Emme julkaise kommentteja, joiden ainoa sisältö on negatiivinen mielipide vailla perusteluja. Jätämme julkaisematta myös ne kommentit, joissa ei lainkaan piitata oikeinkirjoituksesta kuten isoista alkukirjaimista tai välilyönneistä.

Kiitos etukäteen rakentavasta kommentistasi!

Pääaiheet

Sammio