Vanhaan ja arvokkaaseen tamperelaiskouluun on suunnitteilla moderni laajennusosa – rohkea arkkitehtuuri on herättänyt myös kritiikkiä

Tampereen ruotsinkielisen yhteiskoulun Svenska samskolanin asemakaavan muutos ja laajennus ovat nähtävillä. Suunnittelualue on osa Pirkanmaan maakunnallisesti merkittävää Koulukadun rakennettua kulttuuriympäristöä.

Tältä Svenska samskolanin laajennus näyttää arkkitehtitoimiston havainnekuvassa.

| Päivitetty

Aamulehti

Tampereen ruotsinkieliseen yhteiskouluun Svenska samskolaniin on suunnitteilla moderni laajennusosa. Koulussa toimivat sekä peruskoulu että lukio. Vireillä on asemakaavan muutos, jonka tavoitteena on korvata koulurakennuksen 1970-luvun laajennusosa uudella suuremmalla laajennuksella ja kehittää myös koulun piha-aluetta. Kokonaisuuteen kuuluu kansirakenne, jonka päälle sijoittuu koulun piha ja alle pysäköintilaitos.

Svenska samskolan i Tammerfors on yksi kaupungin vanhimmista kouluista. Arkkitehti August Krookin suunnittelema koulurakennus valmistui vuonna 1902 Kaakinmaan kaupunginosaan Koulukadun ja Satamakadun kulmaan. Rakennusta on laajennettu kahdessa vaiheessa. Vuonna 1965 valmistuneen laajennusosan suunnitteli Gunnar Strömmer ja vuonna 1974 valmistuneen laajennuksen Jaakko ja Antti Tähtinen ky. Rakennuskokonaisuus on suojeltu asemakaavalla 1970-luvun laajennusta lukuun ottamatta. Kaava-alueen tontit omistaa yhteiskoulua ylläpitävä säätiö Föreningen för svenska Samskolans i Tammerfors Upprätthålla.

Svenska Samskolanin päärakennus valmistui 1902 Koulukadun ja Satamakadun kulmaan. Rakennus edustaa uusgotiikkaa, mutta sisätiloissa on jo havaittavissa jugendin piirteitä. Kuva on vuodelta 2020.

Suunnittelualue on osa Pirkanmaan maakunnallisesti merkittävää Koulukadun rakennettua kulttuuriympäristöä. Kortteli rajautuu pohjoisessa Satamakatuun, idässä Koulukatuun, etelässä Tiiliruukinkatuun ja lännessä Mariankatuun. Kaavaratkaisussa suunnittelualue on osoitettu kulttuurihistoriallisesti, maisemallisesti ja kaupunkikuvan kannalta tärkeäksi alueeksi. Uudisrakennusta suunniteltaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että rakennus sopeutuu ympäristöönsä huomioiden olemassa olevat arvorakennukset ja arvoympäristön. Kaupunkikuvalliseen merkittävyyteen on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Uudisrakennus pihan puolelta viitesuunnitelmassa.

Uusi maamerkki

Asemakaavan muutoksessa uutta rakennusoikeutta muodostuu noin 2 500 kerrosneliömetriä. Lisäksi asemakaava mahdollistaa kansipihan alle sijoitettavan, noin 40-paikkaisen pysäköintilaitoksen, jonka laajuus on noin 1 700 kerrosneliömetriä. Kaavaselostuksen mukaan uudisrakennuksen massoittelu sekä piha ja pysäköintiratkaisut on sovitettu arvoympäristöön. Kokonaisuudessa huomioidaan myös koulun toiminnan tarpeet sekä terveellisen ja turvallisen oppimisympäristön vaatimukset.

Mikä?

Asemakaavan muutos

Asemakaavan muutoksella lisätään rakennusoikeutta Tampereen ruotsinkielisen yhteiskoulun Svenska samskolanin koulukokonaisuudelle.

Samalla kehitetään koulun piha-aluetta toteuttamalla kansirakenne, jonka päälle sijoittuu koulun piha ja alle pysäköintilaitos.

Asemakaavan valmisteluvaiheen aineisto on nähtävillä 11.5.–1.6.2023 kaupungin verkkosivuilla tampere.fi/ilmoitustaulu sekä Tampereen kaupungin palvelupisteessä, Frenckellinaukio 2 B.

Tampereen kaupunki järjestää kaavaa koskevan yleisötilaisuuden tiistaina 23. toukokuuta kello 17–18.30 Svenska samskolanin tiloissa osoitteessa Satamakatu 19.

Viitesuunnitelmassa tontille on hahmoteltu monimuotoinen uudisrakennus, joka korvaa 1970-luvulta peräisin olevan, matalan laajennusosan. Kaavaselostuksen mukaan asemakaava mahdollistaa kappalemaisen, muotokieleltään voimakkaan arkkitehtonisen ratkaisun. Edelleen todetaan, että viitesuunnitelman mukainen uudisrakennus poikkeaa arkkitehtoniselta ilmeeltään voimakkaasti kaava-alueen ja ympäristön muusta rakennuskannasta ja muodostaa näin uuden maamerkin koulukokonaisuudelle.

Mariankadulta katsottuna uudisrakennuksen asema on kaupunkikuvassa hallitseva, ja se näyttäytyy suurempana kuin olemassa oleva koulurakennus. Kaavaselostuksessa todetaan, että asemakaavan pohjalta on mahdollista muodostaa myös arkkitehtoniselta ilmeeltään neutraalimpi ratkaisu.

Uuden kannen alle sijoittuvan pysäköintilaitoksen sisäänajo tulee Mariankadulle. Koulun pihalle Satamakadun ja Mariankadun reunoille on sijoitettava meluseinä, joka sovitetaan ympäristöön.

Uudisrakennus lintuperspektiivistä viitesuunnitelman mukaan.

Myös kritiikkiä

Kaavan aloitusvaiheen valmisteluaineistosta saatiin viisi viranomaiskommenttia ja neljä asukasmielipidettä. Viranomaiskommenteissa korostetaan, että suunnittelualueella on merkittäviä kulttuurihistoriallisia, arkkitehtonisia ja kaupunkikuvallisia arvoja, jotka tulee ottaa huomioon asemakaavamuutoksessa. 1970-luvun laajennusosan purkamiselle ei kuitenkaan nähdä estettä.

Viitesuunnitelmassa esitettyä koulun laajennusta pidetään poikkeuksellisena ja rohkeana arkkitehtuurina. Esitetty massoittelu nähdään mahdolliseksi, mutta sen katsotaan edellyttävän huolellista suunnittelua. Tarvetta nähdään myös vaihtoehtoisten ratkaisujen tarkastelulle. Kansipihaan ja melumuuriin suhtaudutaan kriittisemmin. Niiden pelätään sulkevan avoimia näkymiä ja johtavan koulun pihan nykyisen puuston katoamiseen. Puuston todetaan olevan tärkeä osa nykyistä pihakokonaisuutta.

Asukkaiden mielipiteissä suhtaudutaan kriittisesti sekä viitesuunnitelmassa esitettyyn arkkitehtuuriin että kansipihaan ja pysäköintilaitokseen. Kokonaisuuden katsotaan olevan ristiriidassa suunnittelualueen ja ympäristön arvojen kanssa. Lisäksi esiin nousevat pihan puuston säilyttäminen, rakentamisen aikaiset vaikutukset lähiympäristön rakennuksiin ja Mariankadun liikenteen haasteet.

Kerro kommenteissa, mitä mieltä olet suunnitelmista?

Täydennys 15.5. kello 11.56: Vaihdettu juttuun uudet havainnekuvat.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan

Osion tuoreimmat

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut