Näillä keinoilla Tampere tasapainottaa talouttaan - Tampere - Aamulehti

Tampereen kipeä säästöpaketti hyväksyttiin: Tässä kaikki keinot, joilla kaupunki säästää ja hankkii lisätuloja yli 40 miljoonaa euroa

Tampereen kaupungin säästötoimenpiteet osuvat muun muassa sosiaalipalveluihin, kulttuuripalveluihin sekä kasvatukseen ja opetukseen.­

23.4.2018 7:18 | Päivitetty 24.4.2018 12:13

Tampereen talouden tasapainottamisohjelma sisältää kymmeniä keinoja, joiden avulla kaupungin talous aiotaan saada tasapainoon. Kokosimme tähän juttuun kaikki esitetyt ensisijaiset keinot, jotka kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 23. huhtikuuta. Pormestarikoalition ryhmistä vasemmistoliitto ei hyväksynyt kokonaisuutta, vaan esitti muutoksia 1,5 miljoonan euron osalta.

Kunkin keinon perässä on suluissa luku, joka kertoo, paljonko kyseisellä keinolla on arvioitu säästettävän tai saatavan lisätuloja tämän ja kahden seuraavan vuoden aikana yhteensä.

Ensisijaisten keinojen vaihtoehdot on myös julkaistu, ja niihin voi tutustua Tampereen kaupunginhallituksen listan liitteessä.

Kasvatus- ja opetuspalvelut

1. Oppilasurheilukilpailujen kehittäminen omana toimintana (100 000 euroa)

2. Hoitoaikaperusteinen asiakasmaksu -pilotin lopettaminen (200 000 euroa)

3. Päivystysaikaisen hoidon peruuttamisen sakkomaksu käyttöön (125 000 euroa)

4. Av-laitteiden määrän ja ensikertaisen kalustamisen karsiminen (200 000 euroa)

5. Hallinnollisen työn tehostaminen, sijaiset, rehtorit ja johtajat (170 000 euroa)

6. Luovutettavat tilat (330 000 euroa)

7. Perusopetuksen vahtimestaritoiminnan siirtäminen Tilapalveluiden kokonaisuuteen, yhteensovittaminen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kesken (100 000 euroa)

8. Avoimen varhaiskasvatustoiminnan organisointi uudelleen (700 000 euroa)

9. Lyhytaikaisten sijaisuuksien tehostaminen varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa (230 000 euroa)

10. Palvelusetelipäiväkotien osuuden kasvattaminen, mahdollistaa myös pienistä yksiköistä luopumisen ja vähentää investointitarpeita (miljoona euroa)

11. HIP-kerhot kokonaan ostopalveluna (50 000 euroa)

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

1. Työväenopiston maksujen korottaminen 10 prosentilla (100 000 euroa)

2. Maksujen 8–10 prosentin korotukset museopalveluissa ja Tampere Filharmoniassa, museoissa vähemmän ilmaistarjontaa (100 000 euroa)

3. Sara Hildénin aikuisten pääsylippuun 10 prosentin korotus, päätöksen tekee museon johtokunta (60 000 euroa)

4. Liikuntapalvelujen hintojen korotus, tavoitteena että eivät kohdennu lapsiin tai työttömiin (120 000 euroa)

5. Liikunnan tapahtumien tilavuoromaksujen ja rakentamisen hintojen korottaminen (100 000 euroa)

6. Kulttuuritalo Laikun uudet maksulliset palvelut (15 000 euroa)

7. Museon asiantuntijapalveluiden myynti, esimerkiksi tutkimus, luonto, kulttuuriympäristö, taide (60 000 euroa)

8. Museon näyttelyiden vienti ja kotimainen lainaus (60 000 euroa)

9. Toiminta-avustusten leikkaaminen (500 000 euroa)

10. Laskettelurinnetoiminnan tuen vähentäminen (20 000 euroa)

11. Henkilöstösäästöt, mm. vakansseja jätetään täyttämättä (159 000 euroa)

12. Nekalan kirjaston lakkauttaminen (93 000 euroa)

13. Aineistomäärärahan vähentäminen kirjastopalveluissa (60 000 euroa)

14. Kulta-yksikön eli kulttuuripalveluiden ja museoiden toiminnan sekä palvelujen supistaminen; esimerkiksi kaupunkitaidehankkeet vähenevät (97 000 euroa)

15. Leirivälinevaraston lakkauttaminen 2019 alusta (10 000 euroa)

Sosiaali- ja terveyspalvelut

1. Nostetaan asiakasmaksut lain sallimaan maksimiin, esim. terveyskeskusmaksu nousee 17,70 eurosta 20,60 euroon (350 000 euroa)

2. Kalliiden hoitojen siirtäminen sairaanhoitopiiristä perusterveydenhuoltoon, esimerkiksi infuusiohoidot (125 000 euroa)

3. Nostetaan kaikki suun terveydenhuollon maksut lain sallimaan maksimiin, esim. ehkäisevä hoito 7,30 eurosta 8,40 euroon (200 000 euroa)

4. Kuvantamisen hinnan alentaminen 10 prosentilla ja edelleen laboratoriotutkimusten käytön hillitseminen (200 000 euroa)

5. Ikäihmisten palveluiden asiakasmaksuihin muutoksia: Asiakasmaksut nostetaan lain sallimaan maksimiin, esim. lyhytaikainen laitoshoitovuorokausi 47,9 eurosta 48,9 euroon, kotihoidon asiakasmaksujen perusteiden muuttaminen, kotiutustiimin palveluille asiakasmaksu käyttöön, lyhytaikaisen asumispalvelun asiakasmaksu (900 000 euroa)

6. Kiintiöpakolaisten vastaanottoon liittyvien erityiskustannuskorvausten hakemisen tehostaminen valtiolta (300 000 euroa)

7. Kumppanuusavustuksiin 10 prosentin vähennys (460 000 euroa)

8. Sijaishuollon ostopalvelujen käyttö taitetaan palvelujen rakenneuudistusta edistämällä, esim. kilpailutus, systeemisen lastensuojelun toimintamalli (400 000 euroa)

9. Erikoissairaanhoidon vuodeosastokäytön vähentäminen siirtämällä jatkohoitoa odottavat potilaat halvemmille paikoille, Hatanpään sairaalan ja Rauhaniemen sairaalan hoitovuorokauden hintaero on 141 euroa (1 miljoona)

10. Sydämen vajaatoimintapotilaiden vuodeosastopäivien vähentäminen uusilla toimintatavoilla (375 000 euroa)

11. Ikäihmisten palvelujen palvelurakennemuutos: asiakkaat vähemmän kustannuksia tuottavassa palvelussa, esim. kuntoutuspilotti, jossa yhdistetään sairaalakuntoutusta ja kotikuntoutusta, kotihoidon lääkäripalvelut jne. (950 000 euroa)

12. Panostus lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen ennalta ehkäisyyn, lisätään esim. opiskelijahuollon psykologipalveluja ja nuorille mahdollisuuksia saada tukea koulun arkeen tuomalla yhtenäiskouluihin nuorisotyöntekijä, sosionomi tai yhteisöpedagogi. (Pienentää säästöpakettia 400 000 euroa)

Yhdyskuntalautakunta

1. Digitaalisten palvelujen lisääminen ja mallipohjaisen suunnittelun hyödyntäminen, prosessien tehostaminen (700 000 euroa)

2. Yksittäisistä, pientä kohderyhmää koskevista palveluista luopuminen, esimerkiksi Kalkun teollisuusraide (200 000 euroa)

3. Tilankäytön tehostaminen (300 000 euroa)

4. Asemakaavoituksen painottaminen kaupungin maalle ja lisärakennusoikeuteen (1 miljoona)

5. Pysäköintimaksujen korottaminen ja maksullisten alueiden laajentaminen (200 000 euroa)

6. Viranomaistaksojen ja muiden taksojen korottaminen, esimerkiksi rakennusluvat, muut luvat, katutilamaksut, lisäksi nopeaan rakentamiseen kannustavat maksut (400 000 euroa)

Joukkoliikennelautakunta

1. Linjojen optimointi, vähäliikenteisten linjojen karsiminen (360 000 euroa)

2. Lippujen hintojen nosto, esim. 30 vuorokauden kausilippuun lisää ensi vuonna kaksi euroa ja vuonna 2020 kaksi euroa, arvolippuun ensi vuonna 0,06 euroa korotusta ja seuraavana 0,10 euroa. Kertalipun hintaan ensi vuonna 0,10 euron korotus ja vuonna 2020 korotusta 0,30 euroa. (840 000 euroa)

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue

1. Koulutusvientiyhtiön perustaminen (70 000 euroa)

2. Yritys- ja yhteiskuntasuhteet: rekrytointien peruuttaminen tai viivästyttäminen, 2 vakanssia jätetään täyttämättä (80 000 euroa)

3. Digitalisaation hyödyntäminen lukioissa, säästöä tänä vuonna koulusihteerin ja lehtorin puolikkaan työpanoksen verran, jatkossa lehtorin puolikkaan työpanoksen verran vuodessa (140 000 euroa)

4. Digitalisaation hyödyntäminen työllisyyspalveluissa, jolloin saadaan suurempi asiakasmäärä per henkilötyövuosi (1 miljoona)

5. Hiedanrannan kehitysyhtiön perustaminen (500 000 euroa)

6. Raatihuoneen tulot, edellyttää mm. kaupungin vieraanvaraisuuden vähentämistä (100 000 euroa)

7. Maanvuokratulojen kasvu uudelleen kohdistetun kaavoitusohjelman, uusittavien vuokrasopimusten sekä kasvaneen kysynnän kautta (5,6 miljoonaa euroa)

8. Tilavuokratulojen kasvu (330 000 euroa)

Liikelaitokset, yhtiöt, henkilöstöetuudet, hallinto

1. TKL:n korjaamo- ja huoltotoimintojen tehostaminen, esim. henkilöstömäärä alenee 1 henkilötyövuodella vuodessa (300 000 euroa)

2. Voimiassa keskitetään kaupungin tukipalveluja esimerkiksi soten ateria- ja puhtauspalveluissa sekä virasto- ja vahtimestaripalveluissa (500 000 euroa)

3. Tampereen Veden perusmaksuihin ja jäteveden yksikköhintoihin korotukset, esim. jätevesimaksut +1,2 senttiä kuutiolta ja perusmaksu +6,5 %. Edellyttää johtokunnan päätöksen. (750 000 euroa)

4. Luovutaan Tampereen Veden painetun asiakaslehden toisesta numerosta, lisätään nettiviestintää (50 000 euroa)

5. Tampereen Infran toiminnan organisointi uudelleen (1,5 miljoonaa)

6. Infran hankintojen tehostaminen (300 000 euroa)

7. Osinkotulojen kasvu, edellyttää erinomaista onnistumista yhtiöiltä (9 miljoonaa)

8. Takausprovision ottaminen käyttöön (1 miljoona)

9. Kiinteistöveron veropohjan läpikäynti ja tarkistaminen (1,3 miljoonaa euroa)

10. ICT-laitteiden leasing-sopimusten pidentäminen (240 000 euroa)

11. Kommunikaatiopalveluissa operaattorin vaihdon vaikutus (200 000 euroa)

12. Kommunikaatiopalveluissa puhelinkustannusten pieneneminen (300 000 euroa)

13. Peruuttamattomasta vastaanotto- ja näytteenottoajasta maksu työntekijöille, kuten kuntalaisillakin on (50 000 euroa)

14. Sisäisen postin jakelun lopettaminen Virastotalolla kerroksiin ja Frenckellissä (30 000 euroa)

15. Työterveyshuollon kustannukset (350 000 euroa)

16. Henkilöstön perustietojen hallinnan siirto SAP HR:stä Personeciin (200 000 euroa)

17. Matkustamiskustannusten vähentäminen 20 prosentilla (400 000 euroa)

18. Korvausten poistaminen erikoislääkäripalkkion palkkiosta (100 000 euroa)

19. Tavaroiden ja palveluiden tilaamisen ja ostamisen tehostaminen (300 000 euroa)

20. Henkilöstön ja luottamushenkilöiden pysäköinnin yhdenmukaistaminen, arvioidaan P-Frenckellin paikkojen vähentämistä (250 000 euroa)

21. Liikunta- ja kulttuuriseteleiden alentaminen 100 eurosta 80 euroon. (200 000 euroa)

22. Tilankäytön tehostaminen (100 000 euroa)

23. Henkilöstölounaan työnantajakompensaatio, Voimia alentaa työnantajan kompensaation veloitushintaa, joten henkilöstöaterian hinta ei nouse (90 000 euroa)

24. Projektitoiminnan tehostaminen ja vähentäminen, arvioidaan kriittisesti kaikkia kaupungin projekteja (500 000 euroa)

25. Seutuyhteistyön tehostaminen (100 000 euroa)

26. Tuloksellisuuspalkkioista luopuminen vuosina 2018 ja 2019 (725 000 euroa)

27. Viestintä- ja painatuspalvelut, painettujen tuotteiden vähentäminen (100 000 euroa)

28. Luottamushenkilöiden palkkioiden sekä pormestarin ja apulaispormestareiden palkkojen alentaminen viidellä prosentilla toukokuusta alkaen (85 000 euroa)

29. Hallinnollisten tehtävien kustannusten vähentäminen 5 prosentilla koko kaupungissa, mm. määräaikaisten tehtävien vähentäminen, eläköitymisten hyödyntäminen (3 miljoonaa euroa)

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?