Hei, Her-ra He-vi-sau-rus, mi-tä kuu-luu?

Her-ra He-vi-sau-rus tie-tää, mi-kä pi-tää mie-len vir-ke-ä-nä. Tie-ten-kin he-vi. Soi-tim-me sa-no-ma-leh-ti-vii-kon kun-ni-ak-si sau-ruk-sel-le ja ky-syim-me, vie-lä-kö rok-ka-ril-le mais-tuu koi-ran-ruo-ka. Kir-sik-ka Ot-sa-mo, teks-tiPa-si Lie-si-maa, ku-va 1. Hei, Her-ra He-vi-sau-rus, o-let nyt myös e-lo-ku-va-täh-ti, on-ko haus-kaa ol-la kuu-lui-sa? - Jos kuu-lui-suus tar-koit-taa si-tä, et-tä on läm-min luo-la ja hy-vää ruo-kaa, niin kyl-lä on! 2. O-let-te-ko py-sy-neet so-vus-sa vel-ji-en kes-ken? - O-lem-me py-sy-neet. Soit-ta-mi-nen pi-tää mei-dät ka-ve-rei-na. 3. On-ko uu-si pik-ku-sis-kon-ne pääs-syt mu-kaan bän-diin? - Mil-li-Pil-li on eh-dot-to-mas-ti mu-ka-na bän-dis-sä. 4. Tal-vi on ol-lut ai-ka kyl-mä, pa-le-lee-ko tei-tä he-vi-sau-ruk-sia? - Ei pa-le-le, kos-ka pu-keu-dum-me hy-vin. Pi-pot pää-hän, kau-la-lii-nat kau-laan ja pulk-ka-mä-keen. 5. Mi-kä on suo-sik-ki-ruo-ka-si? Vie-lä-kö syöt-te koi-ran-ruo-kaa ja her-ne-keit-to-a? - Her-ra He-vi-sau-ruk-sen lem-pi-ruo-kaa on kaik-ki ruo-ka. Vä-lil-lä myös koi-ran-ruo-ka. 6. O-let-te-ko käy-neet vii-me ai-koi-na Tam-pe-reel-la? - Vii-me vuon-na o-lim-me Tam-pe-reel-la. Tu-lem-me tä-nä vuon-na uu-des-taan. 7. Mik-si tyk-käät-te niin pal-jon mu-sii-kis-ta? Ku-ka o-pet-ti tei-dät soit-ta-maan? - Mu-siik-ki on pa-ras-ta. Var-sin-kin he-vi-mu-siik-ki. Em-me tie-dä, ku-ka o-pet-ti mei-dät soit-ta-maan, sil-lä o-sa-sim-me soi-ttaa jo he-ti, kun o-lim-me kuo-riu-tu-neet. Har-joit-te-lem-me sil-ti ko-ko a-jan li-sää. 8. Mi-tä ai-ot teh-dä ke-säl-lä? - Ke-säl-lä uin, gril-laan jo-ka päi-vä ja keik-kai-len ko-vas-ti. 9. O-saat-ko lu-kea? - Nyt o-len op-pi-nut. 10. Jos o-li-sit kou-lus-sa, mi-tä ai-nei-ta ha-lu-ai-sit op-pia? - Ko-ti-ta-lous-tun-nil-la ruo-an lait-toa. 11. Mik-si sau-ruk-sia ei juu-ri näe Suo-men ka-duil-la? - Kos-ka a-sum-me Vel-ho-vuo-rel-la. 12. Mil-lai-sia fa-ne-ja teil-lä on? - To-si ki-vo-ja. He o-vat 3-100 -vuo-ti-ai-ta. 13. Mi-tä ter-vei-siä sa-not mu-siik-kin-ne ys-tä-vil-le? - Kuun-nel-kaa he-viä, se pi-tää mie-len vir-keä-nä. 14. Jos ha-lu-aa pe-rus-taa bän-din, mi-tä pi-täi-si teh-dä? - Ka-sa-ta ki-vat ka-ve-rit ko-koon, hank-ki-a soit-ti-met ja al-kaa har-joi-tel-la. 15. On-ko he-vi-sau-ruk-si-en vai-ke-aa a-sua ta-val-li-sis-sa ta-lois-sa? - Ei mis-sään ta-pauk-ses-sa, jos ta-lo on tar-peek-si i-so. 16. Mis-tä ai-hees-ta o-let lau-la-nut tä-nään? - Mai-ja Me-hi-läi-ses-tä. 17. Jos sai-sit mat-kus-taa min-ne vaan, min-ne me-ni-sit? - Af-rik-kaan ta-paa-maan U-gala-Bu-ga-laa. 18. O-vat-ko he-vi-sau-ruk-set kilt-te-jä? - O-vat, to-si kilt-te-jä. 19. Ke-tä e-läin-täh-te-ä it-se i-hai-let? - Maa-il-man vah-vin-ta nal-lea. 20. Mis-tä haa-vei-let? - Kei-kois-ta ja hy-väs-tä ruo-as-ta. cv Her-ra He-vi-sau-rus, e-li O-la-vi Tik-ka A-suu: Vel-hon-vuo-rel-la. Per-he: Äi-ti Ru-pu-lii-na, vel-jet ja sis-ko. Har-ras-taa: Vuo-ri-kii-pei-lyä ja hy-vi-ä ruo-kia. Juu-ri nyt: Keik-ka-mat-kal-la ja o-dot-te-lee Em-ma-gaa-laa. "Em-me tie-dä, ku-ka o-pet-ti mei-dät soit-ta-maan, sil-lä o-sa-sim-me soi-ttaa jo he-ti, kun o-lim-me kuo-riu-tu-neet." Her-ra He-vi-sau-rus


← Arkistoon

Tämä juttu on vanhan sivustomme juttu. Se saattaa olla puutteellinen sisällöltään. Pahoittelemme. Tutustu uusimpiin juttuihimme etusivulla

Pääaiheet