Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Uutiset Urheilu Hyvä elämä Kulttuuri Mielipiteet Moro Näköislehti Tähtijutut

Keskimääräistä enemmän nuoria ehdokkaita, yleisin vaaliteema koulutus – Kun kaikkien Pirkanmaan ehdokkaiden verkkosivut käytiin läpi, viisi asiaa nousi esiin

Tampereen yliopiston viisihenkinen opiskelijaryhmä perkasi jokaisen pirkanmaalaisen 251 eduskuntavaaliehdokkaan kotisivut ja sosiaalisen median maalis-huhtikuun aikana. Tutkimusprojektissa saatiin selville pirkanmaalaisten ehdokkaiden profiili ja kuva Pirkanmaan yleisimmistä vaaliteemoista. Selvisi myös, että 27 prosentilla ehdokkaista ei ollut verkkosivuja lainkaan tai niitä ei löytänyt tavallisella etsimisellä. Taustalla on työryhmän kymmenien tuntien työ, sillä jokaisella oli kontollaan 50 ehdokkaan verkkosivujen läpikäynti, ehdokkaiden vaaliteemojen kirjaaminen ja analysointi. Verkkosivuissa on suuria eroja, sillä osa ehdokkaista linjasi tärkeimmät vaaliteemansa hyvin selkeästi, osa taas kirjasi teemat useamman sivun kannanottona. – Kärkiteemojen löytyminen oli paikoin vaikeaa, koska ehdokkaiden verkkosivut erosivat toisistaan paljon. Mukana on jonkin verran omaa tulkintaa, sanoo valtio-opin opiskelija Mari Henttinen. 1. Nuoria ehdokkaita Yksi tutkimuksessa esiin nousseista yksityiskohdista on se, että Pirkanmaalla ehdokkaina on poikkeuksellisen paljon nuoria. Pirkanmaalla 12,4 prosenttia eli 31 ehdokasta on alle 30-vuotiaita, kun koko maassa luku on noin kymmenessä prosentissa. Alle 30-vuotiaita äänioikeutettuja on koko massa 17,5 prosenttia. Eniten nuoria, lähes 16 prosenttia, on suhteessa eniten keskustan, kokoomuksen, vihreiden, perussuomalaisten, kristillisdemokraattien ja Liike Nytin listoilla. Vähiten nuoria, 5,3 prosenttia, on seitsemän tähden liikkeen ja sinisen tulevaisuuden listoilla. Sosiologian opiskelija Vilma Hyttinen sanoo, että kaikissa paitsi sinisissä nuorten ehdokkaiden osuus kaikista on suurempi kuin keskimäärin koko maassa. Mari Henttinen toivoo nuorten ehdokkaiden innostavan nuoria äänioikeutettuja äänestämään, sillä nuorten äänestysinnokkuus on ollut muita ikäluokkia matalampaa. Vaalitutkimuksen mukaan 18–24-vuotiaista vain 47 prosenttia äänesti viime eduskuntavaaleissa. Ikäluokasta noin puolet äänesti presidentinvaaleissa vuonna 2018. 2. Koulutus kärjessä Pirkanmaan suosituimmat vaaliteemat jakaantuivat varsin tasaisesti. Kaikkien ehdokkaiden vaaliteemat mukaan lukien yleisimmin toistuvat teemat läpi puoluekentän ovat koulutus, ilmastonmuutos, yrittäjyys, vanhukset, työllisyys, eriarvoisuus ja sosiaaliturva. Teemojen toistuvuus on mitattu ehdokkaiden verkkosivuilla esiin nostamien kolmen kärkiteeman joukosta. Ikä vaikutti siihen, mitä vaaliteemoja ehdokkaat nostivat esiin. Nuorimpien ehdokkaiden listaama yleisin vaaliteema oli koulutus, 30–44-vuotiaiden Ilmastonmuutos, 45–59-vuotiaiden yrittäjyys ja yli 60-vuotiaiden teemana vanhukset. Yli 45-vuotiaiden ehdokkaiden kolmeen kärkiteemaan ei lukeutunut esimerkiksi ilmastonmuutos. Koulutus taas pysyi kolmen kärjessä läpi kaikkien ikäluokkien. Teemojen hajaantuminen iän mukaan voi johtua esimerkiksi siitä, että ehdokkaat ja puolueet ovat pohtineet kohderyhmiään tarkkaan. Hieman yllättäen yli 60-vuotiaiden suosituimpiin teemoihin lukeutui lapsiperheet. 3. Ensisijaiset teemat Tutkimusryhmä otti ylös myös ehdokkaiden ensisijaiset vaaliteemat ja eritteli ne puolueiden mukaan suurimpien puolueiden osalta. Ensisijaiset vaaliteemat ovat jossain määrin tulkinnanvaraisia, koska monella ehdokkaalla on useampia pääteemoja. Käsitykset on muodostettu ehdokkaiden verkkosivujen kautta. Pirkanmaalla keskustan suosituin ensisijainen vaaliteema oli lapsiperheet, kokoomuksen yrittäjyys, sdp:n eriarvoisuus, vihreiden ja vasemmistoliiton ilmastonmuutos. Perussuomalaisten ja seitsemän tähden liikkeen ensisijainen teema oli julkinen talous, kristillisdemokraattien lapsiperheet, sinisen tulevaisuuden eriarvoisuus ja Liike Nytin koulutus. Ensisijaisissa vaaliteemoissa ikäluokkien välillä näkyy selvät erot. 18–29-vuotiaiden ensisijainen kärkiteema oli nuoret, 30–44-vuotiaiden ilmastonmuutos, 45–59-vuotiaiden lapsiperheet ja yli 60-vuotiaiden sekä koulutus että vanhukset. 4. Ehdokkaat verkossa Reilulla neljänneksellä kaikista ehdokkaista ei ole minkäänlaista verkkosivua edes puolueen verkkosivujen alla. Ehdokkaiden olemassa olevat verkkosivut myös erosivat merkittävästi. Osa oli lyhyitä esittelysivuja, osa hyvin ammattimaisesti tehtyjä ja osa selvästi itse tehtyjä, osa puolueen alasivuja ja osa blogimuotoisia verkkosivuja. Kun vain 45 prosentilla ehdokkaista oli löydettävissä tavallisella tiedonhaulla oma, puolueen ulkopuolinen kotisivu, Facebookin käyttö oli huomattavasti suositumpaa. Facebook-sivu oli yli 90 prosentilla ehdokkaista, ja aktiivisesti sitä käytti kaikista ikäryhmistä 63 prosenttia. Opiskelijoiden tulkinnan mukaan kampanjointi onkin siirtynyt sosiaaliseen mediaan. Alle 30-vuotiaista jokaisella oli Facebook-sivu ja 72 prosenttia heistä oli aktiivisia sivulla. Yli 60-vuotiaistakin noin puolet päivitti vähintään kolme kertaa viikossa Facebook-sivulleen. Instagram taas oli lähinnä alle 30-vuotiaiden käytössä. Instagramissa aktiivisimpia olivat vihreät ja kokoomus. Twitterissä aktiivisin puolue oli kokoomus. Tutkimuksessa ei selvitetty ehdokkaiden vaalimainontaa, vaan ehdokkaiden henkilökohtaista sosiaalisen median käyttöä. 5. Ikäjakauma vino Tutkimuksesta selvisi, että alle 30-vuotiaita on Pirkanmaalla suhteellisesti enemmän ehdolla kuin koko maassa, mutta ehdokaskunta on muutenkin nuorempaa kuin valtakunnallisesti. Alle 60-vuotiaiden ehdokkaiden osuus on lähes kolme prosenttia suurempi kuin koko maan ehdokkaissa. Edelleen sekä alle 30-vuotiaat että yli 60-vuotiaat ehdokkaat ovat aliedustettuja verrattuna äänestäjien ikäjakaumaan niin Pirkanmaalla kuin koko maassakin. Eniten edustettu ikäryhmä Pirkanmaalla on yli 30-vuotiaat, mutta alle 60-vuotiaat ehdokkaat. Luku on Pirkanmaalla 71,3 prosenttia ja koko maassa 70,5. Ikäluokka on ehdokkaita ja äänestäjiä verratessa yliedustettu, sillä samanikäisiä äänioikeutettuja on 45,9 prosenttia. Puolueista seitsemän tähden liikkeessä on iäkkäimmät ehdokkaat. Puolueen ehdokkaista lähes puolet, 47,4 prosenttia, on yli 60-vuotiaita. Lähelle päästään myös sinisissä, jonka ehdokkaista ikäluokassa on Pirkanmaalla 42,1 prosenttia. Kaiken kaikkiaan yli 60-vuotiaita ehdokkaita Pirkanmaalla on 16,3 ja koko maassa 19 prosenttia. Äänioikeutettuja ikäryhmässä on 36,6 prosenttia. Tampereen yliopiston sosiologian ja politiikan tutkimuksen opiskelijoiden Mari Henttisen, Vilma Hyttisen, Oscar Lindvallin, Tino Matikaisen ja Salla Vadénin tutkimusprojekti. Työryhmä kävi läpi kaikkien pirkanmaalaisten eduskuntavaaliehdokkaiden verkkosivut ja sosiaalisen median kanavat. Tutkimuksessa tilastoitiin kunkin ehdokkaan kolme päävaaliteemaa eli kärkiteemaa ylös ja yksi ensisijainen vaaliteema, joka korostui ehdokkaan verkkosivuilla erityisesti. Teemoja muodostui 37. Teemojen yleisyyttä analysoitiin sitten ehdokkaiden iän ja puolueen mukaan. Tavoitteena oli selvittää muun muassa, mitkä vaaliteemat nousivat esiin eniten, miten ehdokkaiden kärkiteemat erosivat puolueiden ja eri-ikäisten ehdokkaiden välillä sekä miten eri-ikäiset ehdokkaat oli edustettuna ehdokaskannassa. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin eri ikäluokkiin ja puolueisiin kuuluvien ehdokkaiden aktiivisuutta sosiaalisen median palveluissa. Ehdokas laskettiin aktiiviseksi Facebookissa, Instagramissa ja Twitterissä, jos hän päivitti kolme kertaa viikossa tai useammin. Tutkimusprojekti alkoi maaliskuussa ja jatkuu toukokuun puoliväliin. Vaalien jälkeen tavoitteena on analysoida nuorten ehdokkaiden menestystä vaaleissa ja tutkia yleisesti vaaliteemojen ja ehdokkaiden menestystä vaaleissa. Tutkimusprojektin ohjasivat tutkija Aino Tiihonen ja yliopistonlehtori Sami Borg.