Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Koronavirus Live Ajanviete Uutiset Urheilu Hyvä elämä Kulttuuri Näköislehti Moro Mielipiteet Tähtijutut

Koti- ja päivähoitoa tuettava samoin

Päivähoidon ja kotihoidon tukemisessa on merkittävä epäsuhta. Yhteiskunta tukee enemmän kaikkia niitä vanhempia, hyvätuloisiakin, jotka vievät lapsensa päiväkotiin, mutta paljon vähemmän niitä, jotka haluavat hoitaa lapsiaan itse tai perhepäivähoidossa. Korkeinkaan asiakasmaksu 290 euroa ei kata kuin murto-osan päiväkodin todellisista hoitokustannuksista. Yhden lapsen päiväkotihoito maksoi jo vuonna 2010 yhteiskunnalle keskimäärin 1000 euroa kuukaudessa lapsen iästä ja tuen tarpeista riippuen. Omassa kodissaan omia lapsiaan hoitava saa yhteiskunnalta hoitorahaa yhdestä alle kolmivuotiaasta noin 340 euroa kuukaudessa, toisesta enää 100 e/kk. Yli 3 v. maksetaan 65 e/kk vain jos perheessä on alle kolmivuotias. Lisäksi vähätuloiset voivat saada hoitolisää yhdelle lapselle 180 euroa. Uskon, että kotikasvatuksesta maksettava kunnon korvaus voisi rohkaista perheitä lisäämään lapsilukua toivomalleen tasolle. Vuodet, jotka lapset ovat pieniä, ovat niin tärkeitä, mutta ohikiitäviä. Äidit ja isät eivät haluaisi missata niitä. Sari Ahola ”emerita” kotikasvattaja, sosionomi, Tampere Pe­rus­tus­laki torjuu ikäsyrjinnän Edus­kun­ta on jo kolme ker­taa sää­tä­nyt lakeja, jotka ovat ris­ti­rii­das­sa pe­rus­tus­lain suh­teen. Kaksi niis­tä ovat laki lei­ka­tus­ta in­dek­sis­tä 50/50 ja 80/20, jon­ka pe­rus­tus­la­ki­va­li­o­kun­ta to­te­si hei­ken­tävän joi­den­kin elä­ke­läis­ten toi­meen­tu­loa. Toi­nen oli työ­palk­kaa kor­ke­am­pi vero. Ero joh­tuu sii­tä et­tä, kun­nal­lis­ve­ron an­si­o­tu­lo­vä­hen­nysla­jit on mää­ri­tel­ty tu­lo­ve­ro­lain 105 pykälän 1. mo­men­tis­sa. Siel­tä puut­tuu työelä­ke­tu­lo, jonka pi­täi­si myös olla an­si­o­tu­loa. Molemmista vääryyksistä on ai­em­min teh­ty kan­te­lu oi­keus­kans­le­ril­le (Dnro 122/1/05), joka kyl­lä erit­te­li tark­kaan pe­rus­te­lut, mut­ta to­te­si lo­puk­si, et­tei ole asi­as­sa toi­mi­val­tai­nen. Toi­mi­val­ta kuu­luu­ täs­sä asi­as­sa elä­ke­läi­sää­nes­tä­jil­le, joi­ta on yli mil­joo­na. Kan­sa­ne­dus­ta­ja on ää­nes­tä­jäl­lä töis­sä. Kan­nat­taa seuraavien vaaliena alla teh­dä edus­ta­jaehdokkaan kans­sa so­pi­mus talou­del­li­sen ikä­syr­jin­nän pois­ta­mi­sek­si. So­pi­muk­sen teh­neet eh­dok­kaat saa­vat run­saan kan­nat­taja­jou­kon. Es­ko Jär­ven­pää Jämsä